Ana Sayfa · Köşe Yazarları · Dost Siteler · Haber Katagorileri
Ana Menü
Ana Sayfa
Köşe Yazarları
Düğünler Takvimi
Komşularımız
Dost Siteler
Haber Katagorileri
Bize Yazın
Site İçi Arama
Makale Gönder
Haber Gönder
Yararlı Linkler

***KÖPRÜLÜ***
Köprülü Tarihçesi
Köprülüler Rehberi
Köprülü Belediyesi
Köprülü Derneği
Köprülü Tlf.Rehberi
Geleneklerimiz
Manilerimiz
Hastaneler Rehberi
Dêngbej Dinle
Kürtçe Dinle
Kuran Dinle
--------
Ziyaretçi Mesajları
***Resimler **
2008 Videoları -1-
2008 Videoları -2-
2011 Videolar
**Sanal Mezarlık**
Nostalji-1-
Nostalji-2
Anadolu kızları video
En Son İnceleme
Ardahanın Yolları - ...
KÖPRÜLÜ YAYLASINDA B...
Yeni Kanun İle Bilme...
YURT DIŞINDA BULUNAN...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENL...
Anket
Sitede Yayınlanan resimlerden memnunmusunuz?

Evet

Hayır

Ankete katılabilmek için üye olmanız yada üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Son Fıkralar
Toplam Fıkra -=[23]=-
Yanlış E-Mail
Eyi ki Dik Geldi
Bir Kuru Bir Pilav
Hasta Şikayeti
Poposunda Ne Kalmış?
Bugün Doğan Üyeler
Bugün Doğan Üyemiz Bulunmamaktadır.
FOTO LİMON

OLİMPİYAT

Aras Catering

Yeşil Göle

NAKLİYECİ

Köprülü Derneği Binanın Tapusu İçin Dava Açtı
Köprülü Derneği Binanın Tapusu İçin Dava Açtı
Merkezi Esenyurt'da bulunan Köprülü Derneği, Binasının Tapusunu şahıslardan Dernel adına aktarmak için mahkemeye başvurdu. Köprülü Belediye Başkanı yıldırım SARIKAYA'nında aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında dava açıldı. Köprülü derneğinin yaptığı açıklama şöyle

Değerli Köprülü Beldesi Halkı ;

Uzun bir süredir Derneğimizin Esenyurt’taki merkez binasının tapusu bildiğiniz üzere şahısların üzerinde idi.Fakat an itibari ile tamamen Derneğimize ait olması için hukuki süreç başlatılmıştır.

Halkımıza duyurulur…

BELGELERİ
GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZDOSYA TARIH VE NO : 31.01.2013 - 2013 t 3249
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına
SANIKLAR
KOprUlU K6y0 Yardrmlagma !e Dayantgma Derne$i
Ydnetim kurulu adrna Dernek Bagkant
Orhan OZYILDIRIM(TC No: 1 3539057698)
Mehtergegme Mah Cumhuriyet Cad.1870.Sk. No.6/2 Esenyurt/lST
l.Yrldrrrm SARIKAYA(TC NO: 12624088180)
KdprUlti Beldesi Qimen Sk.No :L1 KoprillU Beldesi/Gole/Ardahan
2.Mevli.it OZrU nr (TC NO:23072739390)
Cumhuriyet Cad. No:41 KoprirlU Beldesi /Gole/Ardahan
3.Tahsin ARAS (TC NO:20072839820)
Fatih Mah. 904.Sk. No:1213 Esenurt/iST
4.Sabri DEGiRMENCiITC ruO: rS:53997136)
Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:42 Koprtllii Beldesi/Gole/Ardahan
5.Sad retti n Ozakda[( 15 917 97 8366\
Mehtergegme Mah. 1945.Sk.No:22/1 Esenyurt/iST
suc :Gi.iveni koti.jve kullanma , Dolandtrtctltk
SiKAYET TARIHi :31 0'1 .2013
ACIKLAMALAR :
1. Yrldrrrm SARIKAYA, Mevlrit oZKURt,Tahsin ARAS, Sabri
DEGiRMENCi,Sadrettin OZAKOAG ve Yi.icel AKKOC istanbul Esenyurt'ta Fatih mah. 937.Sk
No:16 Esenyurt/iSTANBUL adresinde ki Kciprrilri Beldesi Yardrmlagma ve Dayant5ma
Dernefiinde 2002-2008 yrllarrnd a yonetici leriyd i ler.
2.Koprtilri Beldesi Yardrmla5ma ve Dayant5ma Dernefi rlyelerinin
yardrmlarrve bafrglarr ile a6lrnan L767 Ada ].7 Persel F21,D2484A pafta No Fatih mah.937.Sk
No:l-6 Esenyurt/iSTANBUL adresindeki290.36m2 arsa ve arsa tlzerindeki dernek binastnt,
dernek adrna tescil ettirmeleri gerekirken ycineticiler kendi adlarrna tescil ettirmiSlerdir,
3. Yoneticilerden Yticel AKKOQ daha sonra kendi rizerindeki 6/1
payrnr bafrg olarak dernek adrna tescil ettirmi5tir.Ancak Di[er 6/5 hisseler hala Yrldrrrm
SARIKAYA,MCVITit 6ZI rlzerindedir. Tapulan dernek adrna tescil ettirmeleri hususunda taraflarla defalarca yaprlan
gorti5melere rafmen herhangi bir sonug altnamamt5ttr.
4.Dernek ycineticisi olarak uyelerin dernek binasr olmast tEln
toplanan paralarr kendi adlarrna mrilk edinmek igin kullanan Ytldtrrm SARlKAYA,Mevlut
OZKURT,TAhSiN ARAS, SAbri DE6iRMENCi VC SAdrcttiN OZRI drizenlenen "(7) BoSkostno aitolup do, belirli bir Sekilde kullonmok uzere zilyedliQt kendisrne
devredilmiS olan mal ilzerinde, kendisinin veyo bagkasntn yorortnq olorok, zilyedliQin devri
amoct d,tnda tosarrufta burunon veyo bu devir olgusunu inkor eden ki5i, Sikayet uzertne' altt
oydan ikiytto kqdor hopis ve odti pora cezost ile cezolandrrtltr'
(2) Sugun, meslekve sonqt, ticoret vettro hizmet iliSkisinin yo do hongi nedenden doQmuS
olurso olsLtn, bagkostntn mollartnt idare etmek yetkisinin geregi olorok tevdi ve teslim edilmi5
eSyo hakhndo iglenmesi h6linde, bir ytldan yedi ytlo kodor hapis ve i)gbin gilne kodor odli
porq cezastno hi)kmolunur." maddesinde belirtilen GUVENi fQfUVf KULLANMA suEunu
igledikleri ayrtca,TCK madde 157'de belirtilen "
,,(L) Hiteli dovron6larlo bir kimseyi oldotrp, onun veyo ba5kastntn zarortno olorok'
kendisineveyobaskastnabiryororsaQtlayankigiyebirytldanbegyttokqdarhopisvebe5bin
gijne kador odri paro cezost veririr.,,D.LANDrRrcrLrK sugunu i5redikreri bu nedenre sanrklarrn
Gtjveni kotuye kuilanma ve Dorandrrrcrrrk sugrarrndan cezarandrrrrmararr amacryra gerekli
kamudavastntnagtlmasriginigbugikayettebu|unmakzarurethasrIoImugtur.
Yukarrda saytlan nedenlerle' TCK v 157 de
kullanma ve Dolandrrrcrlrk suqlartn a e yol
agansantk|artncezalandtrt|mastigingerek|idavantnagr|mariartm|a
arz ve talep ederim.(31.01'201-3)
KoprrilU KoYti
Dayanrgma De
EK:l.$uanki yonetimin yetkilisi ve baSkanr orhan ozytldrrtm'rn Yetki belgesi
2. MriStekilerin yonetici oldu[u donemlerdeki imzalr Hesap ozetleri
3.Gelir ve gider harcama listeleri
.Ytjcel AKKOC tarafrndan Dernefe verilmi5 olan 6/L hisseyi gosterir Tapu Senedi
5.Eski dernek baSkanlarr gerektifinde tanrklrk yapabilecekleBELGELERİ
GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Yorumlar
Henüz bir yorum gönderilmemiş.
Yorum Gönder
Yorum Gönderebilmek için Üye Girişi yapmalısınız yada Sitemize Üye Olmalısınız.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun yada Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Etkinlik takvimi
Ağustos 2018  Eylül 2018  Ekim2018
PSÇPCCP
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sanal Mezarlık

ÖZYURT PANSİYON

Polat Oto

Reklam

Videoları İzle

Yaylaları İzle

Köprülü Yaylası Videoları için tıkla

Giriş
Kullanıcı Adı

ŞifreHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Şifreni mi unuttun?
Yeni bir tane istemek için buraya basın.
Kısa Mesajlar
Mesajınızı gönderebilmeniz için üye olmanız yada üye girişi yapmanız gerekmektedir.

kunt312
08/16/2018 06:31
güncel [url=http://borsacanli.ne
t] borsa canlı [/url] ekranı ile sitemizden borsa verilerini anlık öğrenebilirsiniz.


fikri hoca
11/03/2016 19:16
Yüce ALLAH,a duan hastahanede ve evlerinde hasta olan ve şifa bekleyenlere ALLAH Hayırlı şifalar nasip etsin E FİKRİ HOCA

fikri hoca
11/16/2015 10:07
ARZU VE İSTEYİM/ Tüm hastahanelerden ve evlerinden hasta olan bay ve bayan kardeşlerime yüce ALLAH. tan acil şıfalar dilerim.Dermansız hastalık vermesin İNŞALLAH,amin. E İMAM FİKRİ HOCA

fikri hoca
10/18/2015 16:23
Hastahanede veya evlerinde hasta olanlara ALLAH,tan hayırlı acil şifalar dilerim.E İMAM FİKRİ HOCA

fikri hoca
06/26/2015 19:19
tüm hastalara yüce ALLAHtan acil şifalar dilerim E İMAM FİKRİ HOCA